เลือกหมอเพื่อจอง

พท.โชติกา(หมอโช) กะวะนิจ

เจ้าของคลินิก ยิ้มแย้ม แจ่มใส เติมใจบริการ ตัวเล็ก กดหนัก ดูแลลูกค้าดุจญาติ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ

เลือก

พท.บ.ริดารัตน์(หมอกล้วย) สุขหมั่น

จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ รสมือนุ่มนวล เอาใจใส่ลูกค้า ทำงานด้วยความตั้งใจ

เลือก

พท.ป.ศศิพิมล(หมอดรีม) นิธิศักดิ์พรกุล

จบการศึกษาจากคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ กดหนัก เอาใจใส่ลูกค้า ทำงานด้วยความตั้งใจ

เลือก

ผช.พท.สายพิน(หมอสาว) เชตุใจ

จบการศึกษาหลักสูตร การนวดไทย จากโรงเรียนนวดแผนไทย วัดชีป่าสิตาราม จ.ลพบุรี

ยิ้มแย้มแจ่มใส รสมือนุ่มหนัก เอาใจใส่ลูกค้า ทำงานด้วยความตั้งใจ

เลือก

ผช.พท.โชติกา(หมอหยาด) กุดไธสง

จบการศึกษาหลักสูตร การนวดไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หน้ายิ้ม พูดน้อย กดหนัก เอาใจใส่ลูกค้า ทำงานด้วยความตั้งใจ

เลือก

พท.ป.กัณยารัตน์(หมอมิ้ว) ทองปุ่น

มรภ.สวนสุนันทา

เลือก

พท.บ.เย็นฤดี(หมอพิมพ์) อินทร์ชำนาญ

เลือก

ผช.พท.ทิพย์รัตน์ (หมอเล็ก) วราราม

เลือก

หมอหยก .

เลือก

หมอติ๋ม .

เลือก

หมอนุ่น .

เลือก

พท.ป. จิรพรรณ(หมอเชอรี่) เขียวจันทร์

เลือก

พท.ป.สุภาภรณ์ ไม้กร่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลือก

พท.กิตติกานต์ ถานะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เลือก

พท.ป.เกศราภรณ์ ชำนาญหมอ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลือก

พท.ป.นฤมล ยิ่งคุณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลือก

Contact : info@thaiclinicapp.com

Line: drchotika1

Phone: +66 98 273 0609